top of page

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Szanowni Rodzice, 

o przyjęcie do klasy pierwszej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy 7 lat.

W przypadku podjęcia przez rodzica/opiekuna prawnego decyzji o podjęciu nauki w szkole przez dziecko 6 -letnie, dyrektor przyjmuje dziecko, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/23, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

 

Dla kandydatów do klasy I szkoła przygotowała bezpłatne konsultacje, pokazy uczniów oraz otwarte zajęcia umuzykalniające z prezentacją instrumentów. 

 

Harmonogram działań rekrutacyjnych do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia:


29 stycznia, godz. 14.00
Dzień otwarty z Orkiestrą Dziecięcą w Galerii Mazovia

 

Dni otwarte w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego (ul. Kolegialna 23) 
godz. 10.00 – 11.00:

 - 4 lutego – instrumenty perkusyjne;

 - 11 lutego – fortepian i akordeon;

 - 4 marca – instrumenty dęte drewniane: flet, fagot, obój, klarnet, saksofon;

 - 11 marca – instrumenty dęte blaszane: trąbka, puzon, waltornia;

 - 18 marca – instrumenty smyczkowe i gitara: skrzypce, wiolonczela, kontrabas, gitara.

 

 

21 marca – „Bajka o instrumentach muzycznych”  
godz. 10.00

dla 6 -latków z przedszkoli
godz. 17.00
dla wszystkich zainteresowanych nauką w OSM I stopnia

Wstęp wolny

Kwalifikacja kandydatów do szkoły odbywa się na podstawie badania przydatności, które polega na sprawdzeniu przez komisję uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie. 

Komisja posługuje się skalą punktową od 1 do 25.  Minimalna średnia ilość punktów kwalifikująca kandydata do kształcenia muzycznego wynosi 16 punktów. 

W przypadku uzyskania przez kandydata minimalnej liczby punktów warunkującej zakwalifikowanie się do nauki w szkole, ale braku możliwości przyjęcia kandydata na wybrany instrument, komisja może zaproponować zmianę instrumentu warunkującą przyjęcie do szkoły. 
 

Badanie przydatności do kształcenia w szkole muzycznej
odbędzie się w dniach 27 – 28 marca. 

O dokładnym terminie rodzice kandydata zostaną poinformowani telefonicznie.
 

Na badanie przydatności należy dostarczyć zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej.
 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość: 

1) wielodzietność rodziny kandydata, 

2) niepełnosprawność kandydata, 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

6) wychowywanie kandydata przez jednego rodzica, 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

!!! Rekrutacja do klasy I OSM I stopnia  na rok szkolny 2023/24 prowadzona będzie
z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO,
który zostanie uruchomiony w dniach: 13 – 24 marca 2023 r.
 
zgodnie z harmonogramem  podanym w systemie.
Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w użytkowaniu systemu, mogą skorzystać z pomocy w szkole.

 

Rodzice dziecka wypełniają w systemie wniosek podając standardowe dane (dane dziecka, własne, dane dotyczące adresu zamieszkania, dodatkowe informacje o dziecku oraz obowiązkowoinstrument pierwszego wyboru i drugiego wyboru).

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej
I stopnia umieszczają ją na pierwszym miejscu listy - jest tzw. szkołą pierwszego wyboru. 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

W szkole muzycznej, z natury rze-czy, kładzie się duży nacisk na bezpośredni, indywidualny kontakt ucznia  i nauczyciela - wy-maga tego chociażby nauka gry na instrumencie, rozwijająca indy-widualne zdolności dziecka. Po-nadto małe liczebnie klasy po-zwalają także nauczycielom prze-dmiotów ogólnych na lepsze poznanie uczniów i ich proble-mów - na pochylenie się nad szczególnymi potrzebami każde-go z dzieci.  Dzięki takiemu podej-ściu nasza społeczność szkolna nie jest jednolitą masą a zbiorem Indywidualności - uczniów, którzy rozwijają swoje talenty i nie są w tym anonimowi.
 

Uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia osiągają znakomite wyniki w nauce, potwierdzane uzyskiwanymi stypendiami i nagrodami, czym z powodzeniem konkurują z uczniami innych szkół w mieście. Szkoła szczyci się również wieloma sukcesami artystycznymi osiąganymi przez uczniów. Dzięki szczególnemu za-angażowaniu młodej kadry nauczycieli dzieci z ochotą biorą udział w konkursach czy projektach ogólnopolskich, które pozwalają im rozwijać się także na innych - poza-muzycznych - polach zainteresowań.
 

Szkoła współpracuje z licznymi placówkami edukacyjnymi i kulturalnymi płockimi (m.in. Młodzieżowym Domem Kultury, Biblioteką „Chotomek", POKiS-em, Domem Darmstadt, Centrum Języków Obcych, Płockim Hospicjum,  czy Książnicą Płocką), ale i instytucjami

z innych miast: Muzeum Jazzu (Warszawa), Piwnica pod Baranami (Kraków).

Wypełnione zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
 sekretariat@psmplock.pl
lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:
Kolegialna 23,  09-402 Płock 
Prosimy również o nieskładanie wniosków w systemie NABO.

Regulamin rekrutacji do OSM I i II st. 2022-2023

Rekrutacja do OSM I i II st. na rok 2022-2023

Wniosek do OSM I st. 2022-2023

Wniosek do OSM II st. 2022-2023

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Plakat informacyjny: Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022. Tekst i zdjęcia dzieci z instrumentamiREKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA do klasy I (II stopień) !
Wypełnione zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: sekretariat@psmplock.pl 
lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Kolegialna 23,  09-402 Płock 

do  27.08.2021 r.; przesłuchania 30.08.2021 r.


Wypełnione zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
 sekretariat@psmplock.pl
lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:
Kolegialna 23,  09-402 Płock 
Prosimy również o nieskładanie wniosków w systemie NABO.


 Przypominamy o braku możliwości złożenia wniosku osobiście
w sekretariacie szkoły.

REGULAMIN REKRUTACJI DO OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA W PŁOCKU

WNIOSEK REKRUTACYJNY OSM I ST.

Zarządzenie 01/02/2021/OSM
dot. wprowadzenia regulaminu rekrutacji

WNIOSEK REKRUTACYJNY OSM II ST.

Zarządzenie 02/02/2021/OSM
dot. wyznaczenia terminów: badania przydatności i składania wniosków o przyjęcie do kl. 1 I st.

Zarządzenie 03/02/2021/OSM
dot. wyznaczenia terminów: egzaminu wstępnego i składania wniosków o przyjęcie do kl. 1 II st.

PUNKTY KONSULTACYJNE

Grafika ilustracyjna: punkt konsultacyjny - instrumenty dęte blaszane

Ze względu na wprowadzone obostrzenia musimy spotkać się w sieci - ON -LINE

W kolejne soboty, punktualnie o 10:00 na naszych profilach FB oraz kanale YouTube Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. zamieszczać będziemy nagrania z prezentacjami instrumentów, ćwiczeniami przygotowującymi do badań przydatności oraz kilkoma informacjami o szkole.

Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować poprzez nasze profile FB (np. w komen-tarzach pod nagraniem), czy po prostu na adres e-mail: sekretariat@psmplock.pl

Grafika ilustracyjna: punkt konsultacyjny - gitara i akordeon
Grafika ilustracyjna: punkt konsultacyjny - perkusja
Grafika ilustracyjna: punkt konsultacyjny - fortepian
Grafika ilustracyjna: punkt konsultacyjny - instrumenty  dęte drewniane
Grafika ilustracyjna: punkt konsultacyjny - instrumenty smyczkowe
Grafika ilustracyjna: punkt konsultacyjny - śpiew solowy i organy

Wytyczne dot. reżimu sanitarnego
w ramach organizacji punktu konsultacyjnego

bottom of page