top of page

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

                                 TERMIN NABORU z wykorzystaniem systemu            

                               informatycznego NABO: 15 – 29 MARCA 2024 r.

                              Badanie przydatności do kształcenia w szkole      

                              muzycznej: 3 - 4 KWIETNIA 2024 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Rodzice, 

o przyjęcie do klasy pierwszej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy 7 lat.

 

NAUKA W PŁOCKICH SZKOŁACH MUZYCZNYCH JEST BEZPŁATNA!

W przypadku podjęcia przez rodzica/opiekuna prawnego decyzji o podjęciu nauki w szkole przez dziecko 6 -letnie, dyrektor przyjmuje dziecko, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/23, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogic
zną.

Dla kandydatów do klasy I szkoła przygotowała bezpłatne konsultacje, pokazy uczniów oraz otwarte zajęcia umuzykalniające z prezentacją instrumentów. 

 

Harmonogram działań rekrutacyjnych:

Dni otwarte* Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia (sala kameralna, budynek szkoły muzycznej przy ul. Kolegialnej 23) odbywać się będą w SOBOTY (godz. 10.00 – 11.00).
* ZAJĘCIA UMUZYKLANIAJĄCE I PREZENTACJE INSTRUMENTÓW
10 lutegoINSTRUMENTY SMYCZKOWE I GITARA
17 lutegoINSTRUMENTY DĘTE BLASZANE
24 lutego – FORTEPIAN I AKORDEON
  2 marcaINSTRUMENTY PERKUSYJNE

  9 marcaINSRUMENTY DĘTE DREWNIANE

KONKURS PIOSENKI PRZEDSZKOLAKA
ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW: do 20 LUTEGO 2024 r.
pod adresem e-mail: e.sadowska.osm@gmail.c
om

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONKURS PLASTYCZNY

 

TERMIN DOSTARCZENIA PRAC:
do 5 MARCA 2024 r. 
Osobiście do sekretariatu Szkoły
lub pocztą tradycyjną: 
Ogólnokształcącą Szkoła Muzyczna I i II st.
w Płocku, ul. Kolegialna 23; 09-402 PŁOCK

OGŁOSZENIE WYNIKÓW: 15 MARCA 2024 r. 
podczas Konkursu Piosenki Przedszkolaka 


 

 

 

PREMIEROWA Bajka o instrumentach muzycznych PT.  "WIOSNA  W  KRAINIE MUZYKI"
18 KWIETNIA, godz. 10.00;  19 KWIETNIA, godz. 10.00
dla
PRZEDSZKOLAKÓW Z OSTATNICH ROCZNIKÓW na stronach przedszkoli określanych jako 6-LATKI.
Wstęp wolny.


INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZGŁOSZENIA PRZEDSZKOLI POJAWI SIĘ W POŁOWIE MARCA, co zasygnalizujemy w późniejszym, OSOBNYM MAILU oraz PODAMY POPRZEZ BIP, razem z informacją o sposobie zgłoszeń przedszkoli (liczba miejsc - podobnie, jak w zeszłym roku - będzie ograniczona i decydować będzie kolejność zgłoszeń). Zależy nam, by wszystkie przedszkola (także te prywatne oraz z okolic Płocka) miały równy (także w tym samym czasie) dostęp do tej informacji.

18 KWIETNIA, godz. 17.00
dla wszystkich zainteresowanych (DZIECI, RODZICÓW, DZIADKÓW...)
Wstęp wolny. 

REKRUTACJA - PRZEBIEG

Kwalifikacja kandydatów do szkoły odbywa się na podstawie badania przydatności, które polega na sprawdzeniu przez komisję uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie. 

Komisja posługuje się skalą punktową od 1 do 25. 
Minimalna średnia il
ość punktów kwalifikująca kandydata do kształcenia muzycznego wynosi 16 punktów. 

W przypadku uzyskania przez kandydata minimalnej liczby punktów warunkującej zakwalifikowanie się do nauki w szkole, ale braku możliwości przyjęcia kandydata na wybrany instrument, komisja może zaproponować zmianę instrumentu warunkującą przyjęcie do szkoły. 
 

Badanie przydatności do kształcenia w szkole muzycznej odbędzie się w dniach:
3 - 4 KWIETNIA. 

O dokładnym terminie rodzice kandydata zostaną poinformowani telefonicznie.
 

Na badanie przydatności należy dostarczyć zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej.
 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość: 

1) wielodzietność rodziny kandydata, 

2) niepełnosprawność kandydata, 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

6) wychowywanie kandydata przez jednego rodzica, 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

!!! Rekrutacja do klasy I OSM I stopnia  na rok szkolny 2024/25
prowadzona będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO, który zostanie uruchomiony w dniach: 15 – 29 marca 2024 r. zgodnie z harmonogramem  podanym w systemie.
Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w użytkowaniu systemu, mogą skorzystać z pomocy w szkole.

 

Rodzice dziecka wypełniają w systemie wniosek podając standardowe dane (dane dziecka, własne, dane dotyczące adresu zamieszkania, dodatkowe informacje o dziecku oraz obowiązkowoinstrument pierwszego wyboru i drugiego wyboru).

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej
I stopnia umieszczają ją na pierwszym miejscu listy - jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

 

 

 

 

Rekrutacja do klasy II - VIII OSM I stopnia  na rok szkolny 2024/25

Konieczne będzie złożenie wniosku w wersji papierowej - wzór wniosku do wypełnienia poniżej.

Rekrutacja do klasy II - VIII OSM I stopnia  na rok szkolny 2024/25

Konieczne będzie złożenie wniosku w wersji papierowej - wzór wniosku do wypełnienia poniżej.

PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE:
15 MARCA 2024
(GODZINA 9.00 LUB 10.00, CO UZALEŻNIONE BĘDZIE OD ILOŚCI ZGŁOSZEŃ)

REGULAMIN "KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKA"

REGULAMIN II KONKURSU PLASTYCZNEGO "INSTRUMENT OCZAMI PRZEDSZKOLAKA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU II KONKURSU PLASTYCZNEGO "INSTRUMENT OCZAMI PRZEDSZKOLAKA (POPRAWIONY)

ZAPRASZAMY OSTATNIE ROCZNIKI GRUP PRZEDSZKOLNYCH (6-LATKI)

Regulamin rekrutacji - OSM I i II st. | 2024/2025
Wniosek rekrutacyjny  
OSM kl. II -VIII
Wniosek rekrutacyjny  
OSM II st.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Szanowni Rodzice, 

o przyjęcie do klasy pierwszej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy 7 lat.

W przypadku podjęcia przez rodzica/opiekuna prawnego decyzji o podjęciu nauki w szkole przez dziecko 6 -letnie, dyrektor przyjmuje dziecko, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/23, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

 

Dla kandydatów do klasy I szkoła przygotowała bezpłatne konsultacje, pokazy uczniów oraz otwarte zajęcia umuzykalniające z prezentacją instrumentów. 

 

Harmonogram działań rekrutacyjnych do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia:


29 stycznia, godz. 14.00
Dzień otwarty z Orkiestrą Dziecięcą w Galerii Mazovia

 

Dni otwarte w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego (ul. Kolegialna 23) 
godz. 10.00 – 11.00:

 - 4 lutego – instrumenty perkusyjne;

 - 11 lutego – fortepian i akordeon;

 - 4 marca – instrumenty dęte drewniane: flet, fagot, obój, klarnet, saksofon;

 - 11 marca – instrumenty dęte blaszane: trąbka, puzon, waltornia;

 - 18 marca – instrumenty smyczkowe i gitara: skrzypce, wiolonczela, kontrabas, gitara.

 

 

21 marca – „Bajka o instrumentach muzycznych”  
godz. 10.00

dla 6 -latków z przedszkoli
godz. 17.00
dla wszystkich zainteresowanych nauką w OSM I stopnia

Wstęp wolny

Kwalifikacja kandydatów do szkoły odbywa się na podstawie badania przydatności, które polega na sprawdzeniu przez komisję uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie. 

Komisja posługuje się skalą punktową od 1 do 25.  Minimalna średnia ilość punktów kwalifikująca kandydata do kształcenia muzycznego wynosi 16 punktów. 

W przypadku uzyskania przez kandydata minimalnej liczby punktów warunkującej zakwalifikowanie się do nauki w szkole, ale braku możliwości przyjęcia kandydata na wybrany instrument, komisja może zaproponować zmianę instrumentu warunkującą przyjęcie do szkoły. 
 

Badanie przydatności do kształcenia w szkole muzycznej
odbędzie się w dniach 27 – 28 marca. 

O dokładnym terminie rodzice kandydata zostaną poinformowani telefonicznie.
 

Na badanie przydatności należy dostarczyć zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej.
 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość: 

1) wielodzietność rodziny kandydata, 

2) niepełnosprawność kandydata, 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

6) wychowywanie kandydata przez jednego rodzica, 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

!!! Rekrutacja do klasy I OSM I stopnia  na rok szkolny 2023/24 prowadzona będzie
z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO,
który zostanie uruchomiony w dniach: 13 – 24 marca 2023 r.
 
zgodnie z harmonogramem  podanym w systemie.
Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w użytkowaniu systemu, mogą skorzystać z pomocy w szkole.

 

Rodzice dziecka wypełniają w systemie wniosek podając standardowe dane (dane dziecka, własne, dane dotyczące adresu zamieszkania, dodatkowe informacje o dziecku oraz obowiązkowoinstrument pierwszego wyboru i drugiego wyboru).

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej
I stopnia umieszczają ją na pierwszym miejscu listy - jest tzw. szkołą pierwszego wyboru. 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

W szkole muzycznej, z natury rzeczy, kładzie się duży nacisk na bezpośredni, indywidualny kontakt ucznia  i nauczyciela - wymaga tego chociażby nauka gry na instrumencie, rozwijająca indywidualne zdolności dziecka. Ponadto małe liczebnie klasy pozwalają także nauczycielom przedmiotów ogólnych na lepsze poznanie uczniów i ich proble-mów - na pochylenie się nad szczególnymi potrzebami każdego z dzieci.  Dzięki takiemu podejściu nasza społeczność szkolna nie jest jednolitą masą a zbiorem Indywidualności - uczniów, którzy rozwijają swoje talenty i nie są w tym anonimowi.
 

Uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia osiągają znakomite wyniki w nauce, potwierdzane uzyskiwanymi stypendiami i nagrodami, czym z powodzeniem konkurują z uczniami innych szkół w mieście. Szkoła szczyci się również wieloma sukcesami artystycznymi osiąganymi przez uczniów. Dzięki szczególnemu za-angażowaniu młodej kadry nauczycieli dzieci z ochotą biorą udział w konkursach czy projektach ogólnopolskich, które pozwalają im rozwijać się także na innych - poza-muzycznych - polach zainteresowań.
 

Szkoła współpracuje z licznymi placówkami edukacyjnymi i kulturalnymi płockimi (m.in. Młodzieżowym Domem Kultury, Biblioteką „Chotomek", POKiS-em, Domem Darmstadt, Centrum Języków Obcych, Płockim Hospicjum,  czy Książnicą Płocką), ale i instytucjami

z innych miast: Muzeum Jazzu (Warszawa), Piwnica pod Baranami (Kraków).

Wypełnione zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
 sekretariat@psmplock.pl
lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:
Kolegialna 23,  09-402 Płock 
Prosimy również o nieskładanie wniosków w systemie NABO.

Regulamin rekrutacji do OSM I i II st. 2022-2023

Rekrutacja do OSM I i II st. na rok 2022-2023

Wniosek do OSM I st. 2022-2023

Wniosek do OSM II st. 2022-2023

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Plakat informacyjny: Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022. Tekst i zdjęcia dzieci z instrumentamiREKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA do klasy I (II stopień) !
Wypełnione zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: sekretariat@psmplock.pl 
lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Kolegialna 23,  09-402 Płock 

do  27.08.2021 r.; przesłuchania 30.08.2021 r.


Wypełnione zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
 sekretariat@psmplock.pl
lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:
Kolegialna 23,  09-402 Płock 
Prosimy również o nieskładanie wniosków w systemie NABO.


 Przypominamy o braku możliwości złożenia wniosku osobiście
w sekretariacie szkoły.

REGULAMIN REKRUTACJI DO OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA W PŁOCKU

WNIOSEK REKRUTACYJNY OSM I ST.

Zarządzenie 01/02/2021/OSM
dot. wprowadzenia regulaminu rekrutacji

WNIOSEK REKRUTACYJNY OSM II ST.

Zarządzenie 02/02/2021/OSM
dot. wyznaczenia terminów: badania przydatności i składania wniosków o przyjęcie do kl. 1 I st.

Zarządzenie 03/02/2021/OSM
dot. wyznaczenia terminów: egzaminu wstępnego i składania wniosków o przyjęcie do kl. 1 II st.

PUNKTY KONSULTACYJNE

Grafika ilustracyjna: punkt konsultacyjny - instrumenty dęte blaszane

Ze względu na wprowadzone obostrzenia musimy spotkać się w sieci - ON -LINE

W kolejne soboty, punktualnie o 10:00 na naszych profilach FB oraz kanale YouTube Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. zamieszczać będziemy nagrania z prezentacjami instrumentów, ćwiczeniami przygotowującymi do badań przydatności oraz kilkoma informacjami o szkole.

Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować poprzez nasze profile FB (np. w komen-tarzach pod nagraniem), czy po prostu na adres e-mail: sekretariat@psmplock.pl

Grafika ilustracyjna: punkt konsultacyjny - gitara i akordeon
Grafika ilustracyjna: punkt konsultacyjny - perkusja
Grafika ilustracyjna: punkt konsultacyjny - fortepian
Grafika ilustracyjna: punkt konsultacyjny - instrumenty  dęte drewniane
Grafika ilustracyjna: punkt konsultacyjny - instrumenty smyczkowe
Grafika ilustracyjna: punkt konsultacyjny - śpiew solowy i organy

Wytyczne dot. reżimu sanitarnego
w ramach organizacji punktu konsultacyjnego

bottom of page