Zarządzenie i instrukcje dotyczące COVID-19
Zarządzenie Dyrektora dot. COVID-19
Procedura korzystania z Biblioteki Szkolnej
Instrukcja bezpiecznego zdejmowania rękawiczek
Instrukcja bezpiecznego zdejmowania masek
Oświadczenie dla rodziców
Statut OSM
Szkolny program wychowawczo profilaktyczny OSM 2018
Korzyści kształcenia muzycznego
Poradnik dla rodziców
Regulamin wypożyczania instrumentów