top of page

WYPOŻYCZENIE (i zwrot) INSTRUMENTU W TRZECH PROSTYCH KROKACH:
 

KROK PIERWSZY ► Udostępnienie Instrumentu Uczniowi odbywa się tylko i wyłącznie na pisemny WNIOSEK NAUCZYCIELA instrumentu głównego ( - wniosek do pobrania poniżej ), który dokonuje wyboru instrumentu dla Ucznia w magazynie instrumentów.
 

KROK DRUGI ► Z wnioskiem wypełnionym przez Nauczyciela Rodzic/opiekun prawny Ucznia udaje się do magazynu, gdzie otrzymuje instrument wraz z PROTOKOŁEM ZDAWCZO-ODBIORCZYM. Na jego podstawie w sekretariacie szkoły (do którego udać się należy po pobraniu instrumentu) zostanie sporządzona UMOWA UŻYCZENIA. To ona jest podstawą użyczenia instrumentu.
 

KROK TRZECI ►  Drugie i kolejne użyczenie instrumentu poprzedzone jest „zdaniem” instrumentu poprzedniego (pod dokonanym przeglądzie lub koniecznej naprawie), podpisaniem  ROZWIĄZANIA UMOWY UŻYCZENIA i PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO. Przy zwrocie Instrumentu Korzystający z Instrumentu, któremu Instrument został udostępniony na czas dłuższy niż 1 rok kalendarzowy zobowiązany jest do przedstawienia dowodu/zaświadczenia przeglądu, konserwacji lub serwisu, dokonanego przez zakład z listy zakładów wskazanych przez szkołę (do wglądu w sekretariacie Szkoły).
 

⇒ Tuż przed upływem terminu na jaki instrument został użyczony Rodzic/opiekun prawny - wiedząc, że dany instrument nadal będzie użytkowany przez Ucznia - powinien pojawić się w sekretariacie Szkoły celem ANEKSOWANIA UMOWY UŻYCZENIA, tj. przedłużenia terminu jego użytkowania przez Ucznia.

NAPRAWY BIEŻĄCE INSTRUMENTÓW ► wynikające z ich właściwego użytkowania; 

  • DĘTE: wymiana poduszek, sprężynek, bieżąca konserwacja i inne bieżące naprawy,

  • STRUNOWE: wymiana włosia, wymiana strun, itp.,

  • KLAWISZOWE: bieżące strojenie instrumentu wraz z niezbędną regulacją mechanizmu.

Wszelkie naprawy bieżące Instrumentu, wynikłe w trakcie korzystania z niego, naprawiane są na koszt Korzystającego z instrumentu.
 

TRWAŁE USZKODZENIE INSTRUMENTU►powstałe na skutek niewłaściwego korzystania z niego, braku odpowiedniej dbałości, naprawy przez osoby do tego nieuprawnione lub ZGUBIENIE►skutkuje obowiązkiem pokrycia kosztów zakupu nowego Instrumentu (co najmniej tej samej klasy i parametrów) przez Rodzica/opiekuna prawnego. Odbywa się to po konsultacjach I akceptacji zakupu przez Nauczyciela prowadzącego naukę na instrumencie i Pracownika odpowiedzialnego za udostępnianie Instrumentu. O uszkodzeniu, kradzieży bądź zagubieniu Instrumentu
(a także futerału lub smyczka) Korzystający z instrumentu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić pisemnie Dyrektora, nie później niż w terminie 3 dni od dnia powstania szkody.

UWAGA!

► Korzystający z instrumentu jest zobowiązany do jego zwrotu nie później niż w ostatnim dniu terminu, na jaki instrument został użyczony lub w dniu utraty statusu ucznia Szkoły.

► Niedopuszczalne jest korzystanie z Instrumentu w sposób niezgodny z Regulaminem, jak też oddanie instrumentu innym osobom.

► Na żądanie Szkoły, wyrażone w formie pisemnej, Korzystający z instrumentu zobowiązany jest niezwłocznie do zwrotu Instrumentu.

UŻYCZENIE INSTRUMENTU JEST BEZPŁATNE.
PRZED PODPISANIEM UMOWY UŻYCZENIA PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PEŁNYM REGULAMINEM UŻYCZENIA INSTRUMENTÓW.
KONTAKT W SPRAWIE UŻYCZENIA INSTRUMENTÓW:
bserwatka@psmplock.pl

REGULAMIN udostępniania
i korzystania z instrumentów
Wniosek o udostępnienie instrumentu muzycznego
bottom of page