top of page
Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole

KROK 1

Dyrektor placówki zarządza przeprowadzenie przez pielęgniarkę lub higienistkę kontroli czystości skóry głowy u wszystkich dzieci grupie lub klasie oraz wszystkich pracowników szkoły lub placówki, z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu). Kontrola może również zostać przeprowadzona z inicjatywy pielęgniarki.

KROK 2

Pielęgniarka - lub w sytuacji braku pielęgniarki-wychowawca zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby informuje o sposobach zwalczania wszawicy. Może przekazać przygotowane wcześniej materiały informacyjne. Podczas rozmowy zachowuje zasady intymności.

KROK 3

Pielęgniarka szkolna informuje dyrektora placówki o wynikach kontroli i skali zjawiska w klasie/grupie dzieci ewentualnie w całej szkole lub placówce.

KROK 4

Dyrektor lub wychowawca informuje wszystkich rodziców uczniów o stwierdzeniu wszawicy w szkole. Zaleca:

  • podjęcie kuracji specjalnymi preparatami nie tylko dziecka, ale także rodziny,

  • codzienną kontrolę czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników,

  • rozdaje ulotki informacyjne, jak pozbyć się wszy i postępować w domu, aby zapobiec dalszemu zarażaniu.

KROK 5

W przypadku gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu), dyrektor szkoły we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy.

KROK 6

Pielęgniarka po upływie od 7 do 10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.

KROK 7

W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań pielęgniarka zawiadamia o tym dyrektora placówki w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków.

KROK 8

Jeśli rodzice uchylają się od podjęcia kuracji dyrektor szkoły zawiadamia ośrodek pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia im potrzebnego wsparcia.
 

Procedura zgodna  z zaleceniami Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia

PEŁNY TEKST PROCEDURY - DOKUMENT PDF

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Płocku z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie procedury postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z MATERIAŁAMI PRZYGOTOWANYMI PRZEZ
GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

BROSZURA INFORMACYJNA
"WSZYSTKO O WSZAWICY"

bottom of page